Bölüm/AÖ

İktisat

Programın amacı, öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası alanda karşılaşılan ekonomik sorunları değerlendirebilecek, çözüme yönelik fikir üretebilecek seviyede teorik ve pratik bilgiyle donatılmış olarak, kamu kurumları ve özel sektörde kariyere hazırlamaktır. Bölümümüzün alanlarında başarılı akademik kadrosu ise öğrencilerimizin Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü ve bilim insanları olarak ülkemize kazandırılmasında kilit bir rol üstlenecektir. Programdan mezun olan öğrenciler, Türkiye’deki kamu sektöründe, müfettiş, müfettiş yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı  vb. görevlerde, finans sektöründe, ticari işletmelerde, sanayi işletmelerinde, Avrupa Birliği kurum ve kuruluşları, Dünya Bankası, çok uluslu şirketler gibi uluslararası örgütlerde istihdam imkanı bulabileceklerdir.

İşletme

İşletme Bölümü, mezunlarının uluslararası arenada organizasyon kurabilen, dünyanın önde gelen kuruluşlarında başarı ile yer alabilecek özelliklerde bireyler olmasını hedeflemektedir. Öğrencilerin belli alanlarda uzmanlaşarak yeri geldiğinde takım kurabilen ve yönetebilen donanıma sahip olmaları amaçlanmaktadır. Akademik programımız, işletme bölümü temel derslerinin yanı sıra öğrencinin ilgi alanına uygun zengin alt uzmanlık alanlarına ait modüler derslerden oluşmaktadır. İşletme Bölümü ayrıca sektörle yakın işbirliği içerisinde, öğrencimizin teori ile pratiği buluşturmasına imkan sağlayacak fırsatlar yaratmakta ve iş simülasyonlarıyla yaşayarak öğrenme ortamlarını eğitimde kullanmaktadır. Akademisyen kadromuzun zenginliği mesleki uygulamalarda bütünlük sağlamakta, uygulamada karşılaşılan eksiklikleri gidermek yönünde önemli hareket niteliği kazandırmaktadır.

Maliye

Bölümün lisans programının temel amacı kamu ve özel sektörde görev alabilecek teoriye ve pratiğe yönelik bilgi ve deneyimleri olan öğrenciler yetiştirmektir. Maliye ve Mali Yönetim Bölümü üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde en kapsamlı ders programına sahip olan bölümlerden biridir. Bölüm ders programı yurt dışındaki üniversitelerin programlarıyla uyumlu şekilde düzenlenmiştir. Böylelikle bölüm öğrencileri Avrupa Birliği eğitim programları çerçevesinde, öğrenimlerinin bir bölümünü yurt dışında tamamlama imkânına sahiptirler. 

Sağlık Yönetimi 

Sağlık Kurumları Yönetimi,  Dünya’da ve Türkiye’de yaygınlaşan bilimsel uygulamaları ile giderek önem kazanan bir çalışma alanı haline gelmiştir.  Nitelikli olarak sunulan sağlık hizmetinin kişilerin ve toplumların sağlığı üzerine doğrudan etkisinin olması, nüfusun ve beklenen ortalama yaşam süresinin artması, toplumun hastalık örüntülerinin değişmesi, sağlık alanında kullanılan teknolojinin ve bilginin hızlı ve sürekli gelişmesi, tüm bu nedenlere bağlı olarak sağlık hizmetleri maliyetlerinin ve ayrılan kaynakların giderek artması, Sağlık Kurumları Yönetimi alanının artan önemini gösteren nedenlerden bazılarıdır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi Bölümü'nün amacı, özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte yöneticiler yetiştirmektir. Kamu Yönetimi Bölümü'nde verilen eğitim ve öğretim, mezunlarının formasyon itibariyle gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde istihdam edilmelerini sağlayıcı niteliktedir. Bakanlıkların çeşitli yönetim kademeleri ile Teftiş Kurulları, Kaymakamlık, Sayıştay, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunların teftiş kurulları, Devlet Planlama Teşkilatı, yerel yönetimlere bağlı çeşitli birimler ve benzeri kuruluşlar, mezunlar için önde gelen istihdam alanlarını teşkil etmektedir. Bununla beraber, mezunlara kazandırılan formasyon, onların özel sektörün çeşitli yönetim kademeleri ile bankalar ve bu kuruluşların teftiş kurullarında da istihdam edilmelerine imkan vermektedir.

Uluslararası İlişkiler

Bölümümüzün mezunları kamu ve özel sektörün değişik alanlarında istihdam edilebilmektedir. Başta T.C. Dışişleri Bakanlığı olmak üzere diğer bakanlıklar ve kamu kurumlarında çalışılabileceği gibi Türkiye’de ve yurtdışında bulunan özel şirketlerde bankacılık, finans, satış, pazarlama ve sigortacılık gibi alanlarda da istihdam edilmeleri mümkündür. Bunun dışında yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları ile uluslararası örgütlerde çalışmakta olan uluslararası ilişkiler bölümü mezunları da bulunmaktadır. Ayrıca yüksek lisans ve doktora eğitimini takiben akademik kariyere devam edilebilmektedir. 

 


Başa Dön