İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

İZKA (İzmir Yaratıcı Endüstriler)

İZKA tarafından yayınlanan “Türkiye’de Yaratıcı Endüstrilerin İBBS-2 Bölgeleri Düzeyinde Analizi: İzmir’e Bir Bakış” raporunda ifade edildiği üzere, yaratıcı endüstriler, yüksek büyüme, katma değer ve istihdam yaratma potansiyeline ve ülke ekonomileri üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip olmaları sebebiyle Türkiye ekonomisinde yapısal analize ihtiyaç duyulan endüstriler olarak konumlandırılmıştır. Türkiye, OECD ülkeleri arasında yaratıcı ekonominin ülke ekonomisi içerisindeki ağırlığının en düşük olduğu ülkedir. Bununla birlikte, Türkiye için yaratıcı endüstriler, ekonominin geleneksel sektörlerine kıyasla daha yüksek bir katma değere sahiptir ve bu endüstrilerdeki girişim ve istihdam sayısı hızla artmaktadır. Bu endüstriler içerisinde istihdam, ciro gibi çeşitli göstergelere göre en iyi performansa sahip sektör “6201 Bilgisayar Programlama Faaliyetleri” olarak tespit edilmektedir ve Türkiye’de bu endüstriye ait katma değer oranı birçok OECD ülkesine kıyasla daha yüksek seviyededir. Raporda ve çeşitli yayınlarda İzmir (TR31 Bölgesi), yaratıcı ekonomide uzmanlaşma göstermeye en yakın bölge olarak saptanmıştır. İzmir’in yaratıcı endüstrileri, 2015 yılı itibariyle Türkiye’nin toplan yaratıcı ekonomi cirosundan %2,6, toplam yaratıcı ekonomi istihdamından ise %4,6 pay almaktadır. Yaratıcı endüstrilerin İzmir’in toplam cirosu içindeki payı %0,6, İzmir’in toplam istihdamı içindeki payı ise %0,9’dur. Üç yıldız analizi sonuçlarına göre, raporda, İzmir’de olgun küme özelliği gösteren tek endüstri “6201 Bilgisayar Programlama Faaliyetleri” olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte, “6201 Bilgisayar Programlama Faaliyetleri” 2010 yılında sadece bir yıldıza (büyüklük) sahipken, 2015 yılında bu endüstri üç yıldız (baskınlık, büyüklük, uzmanlık) alarak bölgede “olgun küme” özelliği gösteren tek yaratıcı endüstri haline gelmiştir. 2010-2015 yılları arasındaki süreçte bu endüstri, istihdamda dört kattan fazla, firma sayısında ise yedi kattan fazla artış yaşamıştır. Raporda ifade edilen bulgular doğrultusunda, 2010-2015 yılları arasında İzmir’de “6201 Bilgisayar Programlama Faaliyetleri” endüstrisinde hızı bir ilerleme (2010 yılına kıyasla 2015’te istihdam payında en yüksek artışa sahip endüstri {+%17,2}) kaydedilmiştir. Bu analizler ve tespitler ışığında, bu endüstriye verilecek destekler önemlidir ve söz konusu yaratıcı endüstrinin İzmir ekonomisindeki payının ve ulusal ve uluslararası rekabet gücünün artırılması için ilgili endüstrinin derinlikli analiz edilmesi ve ihtiyaçlarının ve beklentilerinin ortaya konulması önem teşkil etmektedir.2015 verilerine göre, İzmir’in yaratıcı ekonomisi içerisinde “6201 Bilgisayar Programlama Faaliyetleri” sektörünün ciro içindeki payı %18,89; istihdamdaki payı %25,86 ve maaş ve ücretlerdeki payı %39,1’dir. Araştırma ile İzmir ilinde mevcut bulunan ilgili yaratıcı endüstri temsilcileri ile görüşülerek bu endüstride mevcut performans ve potansiyelin ortaya konulacağı bir sektörel analiz yürütülecektir. Projede ayrıca, sektörün ihtiyaçlarının ve beklentilerinin ortaya konulduğu bir mevcut durum analizi gerçekleştirilecektir. Her iki analiz sonrası sektörlere ilişkin strateji ve gelişme önerileri oluşturulacaktır.

Menüyü Kapat